Back to top

Association des Cercles d’Étudiants Luxembourgeois (ACEL)

south

Adresse

2, avenue de l’Université
4365
Esch-sur-Alzette
Luxembourg

D'Association des Cercles d'Étudiants Luxembourgeois (ACEL) vertrëtt haut iwwer 40 Studentencercelen, déi duerch ganz Europa verdeelt sinn. Dëst mëscht d'ACEL zum Représentant vun méi wéi 10.000 Studenten an ass domadder de gréissten an wichtegsten Studentevertrieder zu Lëtzebuerg.<br />

Type d'organisation
autres organisations
Statut
ASBL
Champ d’action
international

Personne de contact

Comité de l´ACEL